KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ANDME Yazılım San. Tic. A.Ş.(“”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler priceandme.com’da (“Web Sitesi”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda, yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Başvurunuz ile birlikte ilettiğiniz kişisel verileriniz, tarafından yürütülen Web Sitesi üzerinden size hizmet verebilmek, iletişim bilgilerinize genel ve size özel reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi ve yine bu amaçlarla sınırlı olmak üzere analiz edilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, tarafından Web Sitesinde yayımlanan dijital başvuru formundan, tarafınızdan ve buna benzer farklı kanallardan ve yukarıda detaylı olarak ifade edilen ya da farklı hukuki sebeplere dayanarak; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla, iş ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi / yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle Web Sitesi’nin uygulanması ve yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işortakları ya da tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

’ ye başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile teslim edebilir, noter kanalıyla kayıtlı adresimize gönderebilir, ya da daha önce tarafınızca bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak destek@priceandme.com adresinden bize iletilebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.